Görme Engelliler

Stratejik Planımız

T.C.

ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI

Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu

Logo


GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2014 STRATEJİK PLANI

 


 Emin KAPLAN

SUNUŞ

Eğitim bir millet hayatı için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Eğitim yolu ile bilim ve sanatta yükselen milletler dünyada güçlü bir konuma sahip olmuşlardır. Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerini tetikleyen unsur matbaanın bulunmasıyla okuma yazmanın artması olmuştur. Bu şekilde eğitimde büyük hamleler yapan Avrupa her alanda güçlü bir medeniyetin temellerini atmışlardır.

Bu bağlamda, toplumumuza ışık tutacak yeni eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin ve bunların hayata geçirilmesinin artık bir zorunluluk olduğu eğitim-öğretim kurumlarımızın, toplumumuzun kültürel zenginliklerini yaratabilmeleri,  toplumumuzun kültürel zenginliklerine yön verebilmeleri, toplumun çağdaş uygarlık düzeyine çıkabilmesinde öncü olma gereksinimi ön plana çıkarmıştır.

Tüm bu nedenlerden ötürü böyle öncü bir kurumun, beklentileri karşılayabilmesi ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmesi, modern, ileriye dönük ve en az hata içeren bir planlama yapması ve bunu hedefe taşıması gerekir.

         Eğer çağdaş eğitime ulaşabildik diyebileceksek, stratejik planlamamızı yapmamız, kurum kimliği ve kurum kültürü oluşturmamız, kurum çalışanlarının hedeflere ulaşabilmesine destek vermemiz, ileri görüşlülüğü teşvik etmemiz, bu ağır yükü hep birlikte omuzlayabileceğimiz, kurumsal misyon ve vizyonu ve performansımızı geliştirmek durumundayız.                 

Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK eğitimin önemine işaret ederek eğitim alanında birçok yenilikleri gerçekleştirmiş; Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile batılı bir eğitim sistemini ülkemize getirmiştir. Eğitimin bir millet için var olma veya yok olma mücadelesi olduğunu çeşitli sözlerinde belirtmiştir. Birçok batılı tip de eğitim kurumunu açmıştır. Yeni üniversiteler açarak eğitime verdiği önemi ortaya koymuştur.

Biz de Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek için mutlaka düzenli, disiplinli ve planlı çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu plan Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun 2010–2014 yılları arasındaki çalışmaları planlamak, hedeflerini ortaya koymak ve gerçekleştirmek için yapılmıştır. Bir şeyi sadece istemek yeterli değildir. İstediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için mutlaka planlı ve özverili bir şekilde çalışmamız gerekmektedir.

Çok uzun süredir üzerinde çalışmış olduğumuz ve ortaya çıkardığımız okulumuzun stratejik eylem planının oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmamıza sağladıkları katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum.

                                                                                                          

Emin KAPLAN

 Okul MüdürüLogo

GİRİŞ

 Strateji, okulun hedeflerine ulaşması için atacağı adımlar olarak tanımlanmaktadır. Okullarda sürekli gelişmenin olabilmesi için stratejik planların yapılması ve uygulanması gerekir. Tüm dünyada küreselleşme, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan talepler, müşteri beklentilerinin değişmesi gibi edenler sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün giderek artan ezici rekabet karşısında kurumlar daha stratejik düşünmek, stratejik planlamaya ve stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem ermek zorunda kalmışlardır.

 Okulumuzda Stratejik Plan çalışmaları sonucunda okul ikliminin değişmesine, demokratik ve şeffaf çalışmaların yapılmasına, proje kültürünün gelişmesine, var olan şartlarda da en iyisinin yapılabileceğine ve sürekli gelişmenin süreç içerisinde görülmesine takım arkadaşlarımızla beraber inandık ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettirmekteyiz

 

                  Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu

 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

 

 


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

5

GİRİŞ

6

BİRİNCİ BÖLÜM

 GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

 

         Yasal Çerçeve

9

         Stratejik Planlama Çalışmaları

9

İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ

 

1.

Tarihsel Gelişim

12

2.

Yasal Yükümlülükler

12-15

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

15-16

4.

 Paydaş Analizi

17-19

5.

 Kurum İçi Analiz

20

 

        5.1 Örgütsel Yapı

20-22

 

        5.2 İnsan Kaynakları

22-29

 

        5.3 Teknolojik Düzey

30-31

 

        5.4 Mali Kaynaklar

31-32

 

        5.5 İstatistikî Veriler

32-35

6.

Çevre Analizi

 

 

        6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)  Analizi

36

 

        6.2 Üst Politika Belgeleri

36

7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

37-41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

 

8.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

42-43

9.

Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

44-51

10.

Eylem Planları

52-53

11.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

54-64